Spring naar content

Privacyverklaring Werk Stress

Werk Stress hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van activiteiten en dienstverlening uit naam van Werk Stress. Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Werk Stress is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacy-beleid van Werk Stress kunt u contact opnemen via info@www.werkstress.nl.

Welke gegevens worden door Werk Stress verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens indien u:

• (Contactpersoon van een) klant van ons bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• (Contactpersoon van een) prospect van ons bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• (Contactpersoon van een) leverancier of een relatie in andere zin bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• Ons een email stuurt, rechtstreeks of via de linkjes op de website www.werkstress.nl;
• Werk Stress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, in het bijzonder voor:

• Het voeren van een klanten/prospect administratie;
• Het onderhouden van contact;
• Het sturen van facturen voor verrichte werkzaamheden/diensten;
• Het betalen van facturen;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals ontstaan uit De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit kan het geval zijn bij een controle van de Belastingdienst waarbij wij onze administratie moeten open stellen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Werk Stress bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden. Een uitzondering hierop is wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, bijvoorbeeld zoals beschreven in de belastingwetgeving.

Beveiliging

Werk Stress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• een gebruikersnaam en wachtwoord voor de laptop;
• back-ups van administratie en telefoon om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• zijn wij ons bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens vragen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werk Stress. Verder hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens te ontvangen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@www.werkstress.nl.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Werk Stress.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Scroll naar boven