Werk Stress

stresspreventie | burn-out begeleiding | stressmanagement

Privacy verklaring Werk Stress

Werk Stress hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geef ik informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens die ik verwerk in het kader van mijn activiteiten en dienstverlening uit naam van Werk Stress. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze zal respecteren.

Werk Stress is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacy-beleid van Werk Stress kunt u contact met mij opnemen via info@werkstress.nl.

Welke gegevens worden door Werk Stress verwerkt?

Ik verwerk uw gegevens indien u:

• (Contactpersoon van een) klant van mij bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• (Contactpersoon van een) prospect van mij bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• (Contactpersoon van een) leverancier of een relatie in andere zin bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam;
• Mij een email stuurt, rechtstreeks of via de linkjes op de website www.burostress.nl;
• Werk Stress gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doel van de verwerking

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, in het bijzonder voor:

• Het voeren van een klanten/prospect administratie;
• Het onderhouden van contact;
• Het sturen van facturen voor verrichte werkzaamheden/diensten;
• Het betalen van facturen;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals ontstaan uit De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Verstrekking aan derden

De door mij verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stel ik uw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit kan het geval zijn bij een controle van de Belastingdienst waarbij ik mijn administratie moet open stellen.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Buro Stress bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden. Een uitzondering hierop is wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, bijvoorbeeld zoals beschreven in de belastingwetgeving.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn laptop;
• Ik maak back-ups van mijn administratie en telefoon om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Ik ben mij zeer bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens vragen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werk Stress. Verder hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om mij te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om uw persoonsgegevens te ontvangen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen door een e-mail te sturen aan info@werkstress.nl.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Werk Stress.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Neem contact op

contact formulier

Invalid Email
Invalid Number
LinkedIn
info@werkstress.nl
06 53 94 93 78